Fees / Fooie
Print E-mail

Vir Afrikaans kliek hier

 

Annual fee:

The basic cost per learner per year is:

Grade 8 - 10 : R11 820

Grade 11 & 12: R11 340  

Grade 8 - 12 R500 text book fee

Banking details

ABSA: account nr: 2860390127 Branch code: 632-005 Use learner name & surname as reference.

Payment:

Once-off:

A once-off payment before / on 28 February 2017 qualifies for a 10 % discount.

Grade 8 - 10 : R11 820 - R1 182 = R10 638 

Grade 11 - 12: R11 340  - R1134  = R10 206

Debit order:

Complete debit order form. Debit order forms must be handed in at the financial office of the school.Monthly:


Grade 8 - 10: R985

Grade 11 - 12: R945

per month payable from January untill December 2017. No post-dated cheques will be accepted.

Electronic transfer / direct deposit / debit card / credit card 


Subsidy


To apply for a subsidy for education fees, the following procedure must be followed:

  1. Subsidy forms are available at the financial office.
  2. Hand in the completed form at the financial office before/on 31 Januarie 2017.
  3. Retrieve a reference number from the financial office as confirmation.
  4. Late applications will be considered if handed in before 31 January 2017, but the applicant will be held accountable for school fees for January and February.
  5. No applications will be accepted after 31 January 2017.

 

_____________________________________________

Afrikaans

Jaarlikse Fooi:

Die basiese bedrag betaalbaar per kind per jaar is 

Graad 8 - 10 : R11 820

Graad 11 - 12: R11 340

Graad 8 - 12 : R500 handboekfooiBankbesonderhede

ABSA: Rekeningnommer: 2860390127 Takkode: 632-005 Gebruik leerling se naam & van as verwysing.Betaalwyses:Eenmalig:

Eenmalige bedrag kwalifiseer vir ‘n 10% korting indien dit voor / op 28 Februarie 2017 betaal word. 

 

Graad 8 - 10 : R11 820 - R1 182 = R10 638 

Graad 11 - 12: R11 340  - R1134 =  R10 206


Debietorder:

Voltooi debietordervorm. Debietordervorms moet  by die finansiële kantoor ingehandig  word. 

Maandeliks:

Grade 8 - 10: R985

Grade 11 - 12: R945

per maand betaalbaar vanaf Januarie tot Desember 2017.  Geen vooruit-gedateerde tjeks sal aanvaar word nie. 


Elektroniese oorbetaling / Direkte deposito / debietkaart  / kredietkaart

Subsidie

Indien u van mening is dat u vir subsidie op onderriggeld kwalifiseer,
moet u die volgende prosedure volg:

  1. Kry die subsidievorm by die finansiële kantoor.
  2. Handig die voltooide aansoekvorm voor / op 31 Januarie 2017 by die finansiële kantoor in.
  3. Kry ontvangserkenning as u die subsidievorm inhandig en bewaar vir latere verwysing.
  4. Laat aansoeke word tot 31 Januarie 2017 oorweeg, maar u is dan verantwoordelik vir die Januarie en Februarie paaiement.
  5. Geen aansoeke sal na 31 Januarie 2017 oorweeg word nie.