Fees / Fooie
Print E-mail

Vir Afrikaans kliek hier

 

FOR 2019

Annual fee:

The basic cost per learner per year is:

Grade 8 - 12: R13 020


Banking details

ABSA: account nr: 2860390127 Branch code: 632-005 Use learner name & surname as reference.

Payment:

Once-off:

A once-off payment before / on 28 February 2019 qualifies for a 10 % discount.

R13 020 - R1 302 = R11 718


Debit order:

Complete debit order form. Debit order forms must be handed in at the financial office of the school.Monthly:


Grade 8 - 12: R1 085 
per month payable from January untill December 2019.

No post-dated cheques will be accepted. 


Electronic transfer / direct deposit / debit card / credit card 


Subsidy


To apply for a subsidy for education fees, the following procedure must be followed:

  1. Subsidy forms are available at the financial office.
  2. Hand in the completed form at the financial office before/on 31 Januarie 2019.
  3. Retrieve a reference number from the financial office as confirmation.
  4. Late applications will be considered if handed in before 31 January 2019, but the applicant will be held accountable for school fees for January and February.
  5. No applications will be accepted after 31 January 2019.

 

_____________________________________________

Afrikaans

VIR 2019

Jaarlikse Fooi:

Die basiese bedrag betaalbaar per kind per jaar is 

Graad 8 - 12: R13 020Bankbesonderhede

ABSA: Rekeningnommer: 2860390127 Takkode: 632-005 Gebruik leerling se naam & van as verwysing.Betaalwyses:Eenmalig:

Eenmalige bedrag kwalifiseer vir ‘n 10% korting indien dit voor / op 28 Februarie 2019 betaal word. 

 

R13 020 - R1 302 = R11 718


Debietorder:

Voltooi debietordervorm. Debietordervorms moet  by die finansiële kantoor ingehandig  word. 

Maandeliks:

Gr.8-12: R1 085 per maand betaalbaar vanaf Januarie tot Desember 2019. 

Geen vooruit-gedateerde tjeks sal aanvaar word nie. 


Elektroniese oorbetaling / Direkte deposito / debietkaart  / kredietkaart

Subsidie

Indien u van mening is dat u vir subsidie op onderriggeld kwalifiseer,
moet u die volgende prosedure volg:

  1. Kry die subsidievorm by die finansiële kantoor.
  2. Handig die voltooide aansoekvorm voor / op 31 Januarie 2019 by die finansiële kantoor in.
  3. Kry ontvangserkenning as u die subsidievorm inhandig en bewaar vir latere verwysing.
  4. Laat aansoeke word tot 31 Januarie 2019 oorweeg, maar u is dan verantwoordelik vir die Januarie en Februarie paaiement.
  5. Geen aansoeke sal na 31 Januarie 2019 oorweeg word nie.